×

ورود اعضا

ورود
Kolkata
Leman
Nomancia
Prague
Sando

ﮐﺎﺷﯽ ﺣﺎﻓﻆ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

مجموعه کاشی حافظ در طول بیش از چهل و یک سال سابقه فعالیت‌های خود موفق به دریافت گواهی‌نامه‌ها و استانداردهای گوناگون در زمینه ارایه محصولات و خدمات شده است که این گواهی‌نامه‌ها به همراه دیگر افتخارات و جوایز، کاشی حافظ را در رده‌ی برترین‌های صنعت کاشی و سرامیک کشور قرار داده است

اطلاعات بیشتر

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر

ﺣﻀﻮر ﮐﺎﺷﯽ ﺣﺎﻓﻆ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺗﻬﺮا

اطلاعات بیشتر

ﺣﻀﻮر ﮐﺎﺷﯽ ﺣﺎﻓﻆ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺗﻬﺮا

اطلاعات بیشتر

ﺣﻀﻮر ﮐﺎﺷﯽ ﺣﺎﻓﻆ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺗﻬﺮا

اطلاعات بیشتر

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
اطلاعات بیشتر
 • ﮐﺎﺷﯽ
 • ﮐﺎﺷﯽ دﯾﻮار
 • ﭘﺮﺳﻼﯾﻦ
 • ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻒ
 • ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻒ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻒ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ
 • ﮐﺎﺷﯽ دﯾﻮار داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﭼﻮب
 • ﺳﻨﮓ
 • ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ
 • ﺑﺎﻓﺖ
 • 25 x 25
 • 25 x 70
 • 30 x 60
 • 30 x 50
 • ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • ﻻﺑﺮادور
 • آدورﯾﻨﺎ
 • ﺗﯿﺰاﯾﺲ